Sikkerhetsrådgivning

Kontakt oss

Bistand med Sikkerhetsrådgivning

Verksemder som har noe å gjøre med transport av farlig gods på veg og jernbane, er pålagd å utpeke sikkerhetsrådgiver. Kravet om sikkerhetsrådgiver er gitt i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.

Sikkerhetsrådgiver skal arbeide for at all aktivitet knytt til transporten blir utført forsvarlig og i samsvar med føresegnene.

Lederen for verksemda har ansvaret for at sikkerhetsrådgiver er pekt ut og fungerer etter hensikten.

Verksemda kan velge å ha eigen tilsett sikkerhetsrådgiver eller å kjøpe inn tjenesten.

En tilsett kan ha denne rolla i tillegg til andre oppgaver. Sikkerhetsrådgiver må ha tilstrekkelig med tid og være i stand til å utføre pålagde plikter. Utpekte sikkerhetsrådgiver skal meldes til DSB på et skjema som er tilgjengelig på www.dsb.no.

Ønsker du å prate med oss?